Regulamin

Regulamin uczestnictwa w XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie w dniach 25-26 kwietnia 2016 roku

* 1. Postanowienia ogólne

1.1. XLV Seminarium Kół Naukowych zwane w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatorów i ma charakter Konferencji o zasięgu Ogólnopolskim.

1.2. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon, natomiast współorganizatorem jest Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Konferencji są studenci I i II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich – inaczej studenci studiów III stopnia z uczelni wyższych w Polsce i zagranicą.

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się Sekcje tematyczne podzielone na Panele.

1.6 W ramach Konferencji będą odbywały się sesje referatowe oraz sesje posterowe- przy czym sesje posterowe obejmują postery w wersji elektronicznej zwane dalej e-postery.

1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z sekcji, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (mniej niż 5), wówczas uczestnicy przeniesieni zostaną do sekcji pokrewnych.

1.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za referaty, które nie zostaną wygłoszone w danych sekcjach/panelach.

1.9 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.msknolsztyn.wordpress.com

1.10 Wystąpienia i artykuły/e-postery mogą być w języku: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim.

* 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są kolejno:

a) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji,

b) nadesłanie pracy wraz z opinią oraz recenzją opiekuna Koła Naukowego

c) terminowe dostarczenie wymaganej przez Organizatorów opłaty konferencyjnej w terminie podanym przez Organizatorów.

2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora.

2.3. Uczestnik może umieścić swoje nazwisko tylko przy jednym referacie/e-posterze.

a) W przypadku kiedy referat ma więcej niż jednego autora, pozostali też muszą uiścić opłatę konferencyjną.

b) Współautor jako uczestnik nie może zgłaszać więcej referatów/e-posterów.

c) Maksymalnie do jednego referatu/posteru/wystąpienia mogą zgłosić się 3 osoby.

d) Jeżeli Referent nie chce publikować swojej pracy, a tylko ją przedstawić to zobowiązany jest wysłać abstrakt na adres mailowy MSKN zgodny ze wzorem.

2.4. Uczestnikiem, który wygłasza prezentacje na dany temat, jest osoba, która uczestniczy w sesji Seminarium z własną prezentacją multimedialną, zakwalifikowana przez Organizatorów.

2.5. Organizator ma prawo odmówić zgłoszenia referatu, jeśli ten nie spełnia wymogów formalnych stawianych przez organizatorów.

2.6. Prezentacja ustna powinna polegać na ciekawym zaprezentowaniu tematu podpartego prezentacją multimedialną w programie PowerPoint lub pokrewnym programie.

2.7. Czas przeznaczony na prezentację wynosi 15 min oraz 5 min na dyskusję z Komitetem Naukowym oraz Słuchaczami.

a) Występować można tylko osobiście.

2.8. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji (zaświadczenia wystawiane są tylko i wyłącznie osobom obecnym na obradach XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie)

2.9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Organizator nie zwraca opłaty konferencyjnej.

2.10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za referaty uczestników.

* 3. Opłaty

3.1. Informacje co do opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.msknolsztyn.wordpress.com .

3.2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

* 4. Postanowienia końcowe

4.1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

4.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

4.4. W koszta opłaty konferencyjnej nie wliczamy noclegu ani wyżywienia.

4.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.msknolsztyn.wordpress.com .

4.6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.msknolsztyn.wordpress.com .

4.7. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego- dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM wraz z Komitetem Organizacyjnym.

Reklamy